Kakuzu Manga Gallery

Kakuzu (角都, Kakuzu) is a fictional character from the manga series Naruto. The first kanji in Kakuzu's name (角) stands for kakugyō, a bishop in shogi.(Wikimedia)

Kakuzu Manga PictureKakuzu Manga Picture

Kakuzu MangaKakuzu Manga

Kakuzu Manga PhotoKakuzu Manga Photo