Sakumo Hatake Wallpaper

Sakumo Hatake (はたけサクモ, Hatake Sakumo), also known as Konoha's White Fang (木ノ葉の白い牙, Konoha no Shiroi Kiba), is the father of Kakashi Hatake. (Wikimedia)

Sakumo Hatake WallpaperSakumo Hatake Wallpaper

Sakumo Hatake PosterSakumo Hatake Poster

Sakumo Hatake PhotoSakumo Hatake Photo

Sakumo Hatake PictureSakumo Hatake Picture